+48 794-449-636
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Wynajem puf
Kontakt
0 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Treść regulaminu sklepu Sanchobag.pl przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem.

-Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Sanchobag oraz składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie.

-Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

-Towary dostępne w Sklepie Sanchobag.pl są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 1. Sprzedawca Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D kod pocztowy 01-457, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00006444402, o kapitale zakładowym 5 000 zł., NIP 527-278-4656, REGON 36740151.
 2. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 3.  Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 6. Produkt – to rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://sanchobag.pl/ 3.  Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. 4.  Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 5.  Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „przyjęte do realizacji”. 6.  Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Po wybraniu przez Klienta produktu, należy kliknąć przycisk „ DO KOSZYKA”. Wówczas Klient może kontynuować zakupy kolejnych produktów lub przejść do koszyka i dokonać płatności.
 3. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze, a zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Towar zostanie nadany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, wystarczy wpisać adres i numer telefonu. § 4 Zmiany oferty i promocje
 5. Firma Sanchobag Sp. z o.o. Zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, chyba, że z ich opisu wynika inaczej. 4.  Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski, której warunki określone są w karcie gwarancyjnej.

Klient może s korzystać z następujących metod płatności: ·a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
1.  Po zakończeniu procesu zakupu Klient ma 7 dni roboczych na dokonanie wpłaty. Wybierając płatność przelewem, w jego tytule należy wpisać TYLKO  numer telefonu zamawiającego.

Dane konta: 88 1160 2202 0000 0003 1428 6883 Bank: Millenium bank

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 3. Do każdego zakupionego towaru Klient otrzyma potwierdzenia zakupu. W przypadku, gdy dany produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej ten dokument upoważnia do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. 4.  Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy, w tym przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Klient reklamujący towar lub odstępujący od umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość, musi dopełnić formalności określonych w odpowiednich Ustawach regulujących te kwestie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
1.  Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe podanie danych teleadresowych oraz adresu e-mail i numeru telefonu umożliwiających potwierdzenie zamówienia.
2.  Otrzymane zamówienie potwierdza upoważniony pracownik Sklepu pocztą e-mail na podany w formularzu adres lub drogą telefoniczną.
3.  Zamówione towary są dostarczane pod adres podany w mailu zamówienia lub odbierane we wskazanym punkcie.
4.  Zamówienia wysyłkowe w sklepie Sanchobag realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.
5.  Sklep umożliwia skorzystanie z następujących metod dokonania płatności: za pobraniem, przelew na konto, gotówka przy odbiorze we wskazanym punkcie.
6. Wszystkie paczki wysyłane przez nas firmą kurierska są ubezpieczone: w razie, gdy stan
oraz zawartość paczki przy odbiorze wzbudza wątpliwości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera - jest on jedyną podstawą do roszczeń reklamacyjnych.
7.  Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów, istnieje możliwość zwrotu towaru (bez podania przyczyny) zakupionego poprzez zawarcie umowy na odległość, w ter minie do 14 dni od daty zakupu. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może zwrócić towar liczy się od dnia otrzymania przesyłki. Zwracany towar musi być dostarczony do Sklepu na koszt Klienta w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i zaopatrzony w oryginalną dokumentację razem z dowodem zakupu. Sklep zostawia sobie prawo do obciążenia klienta za pomniejszenie wartości towaru wynikające z nienależytego użytkowania towaru.
8.  Kwota zwrotu równa się sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do Klienta. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę korzystającą ze sklepu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W dalszej kolejności, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827).
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.sanchobag.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 listopada 2016 roku.
 8. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.