+48 794-449-636
+48 731-521-674
(22) 254-75-93
0 PLN
Menu
Katalog
Nasi Klienci
Pufy reklamowe
Sklep
Wynajem puf
Tapicerka
Kontakt
Koszyk
0 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Treść regulaminu sklepu Sanchobag.pl przeznaczona jest dla konsumenta dokonującego zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwanego w dalszej części regulaminu Klientem

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sanchobag Sp. z o. o;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sanchobag.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sanchobag Sp. z o. o a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sanchobag.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Sanchobag Sp. z o. o, działający pod adresem https://sanchobag.pl/, prowadzony jest przez Sanchobag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Władysława Przanowskiego 83 D, 01-457, Warszawa, NIP: 527-278-4656, REGON: 36740151, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000644402.

Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D kod pocztowy 01-457 adres mailowy info@sanchobag.pl numer telefonu +48 794-449-636 lub (22) 254-75-93

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: W CELU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KLIENT POWINIEN WE WŁASNYM ZAKRESIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO STANOWISKA KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA KOŃCOWEGO, Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sanchobag Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sanchobag.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sanchobag Sp. z o. o,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sanchobag.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sanchobag Sp. z o. o Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sanchobag.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Sanchobag Sp. z o.o., Władysława Przanowskiego 83 D, 01-457 Warszawa, Polska, Biuro obsługi Klienta Sanchobag.pl do Twojej dyspozycji pozostaję od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych od 10.00 do 19.00 i w sobotę zapraszamy od 13.00 do 16.00 obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić wyłącznie gotówką.

Koszty dostawy wynoszą: Szczegóły kosztów dostawy oraz czasu znajdziesz w zakładce Umowy dostawy za adresem https://sanchobag.pl/umowy-dostawy/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi Szyjemy pokrowce na Państwa zamówienie. Czas oczekiwania na realizację zamówienia - od 2 do 14 dni roboczych z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy, oraz czasem dostawy przez firmę kurierską (od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez nas Państwa zamówienia). i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

Ceny przesyłek określone są w zakładce "Koszt i czas dostawy";

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Po zakończeniu procesu zakupu Klient ma 7 dni roboczych na dokonanie wpłaty.

Zamówiony towar Sklep wysyła na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy wysyłkowej (firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru w siedzibie firmy – w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia.

Równolegle z przekazaniem przesyłki firmie wysyłkowej, Klient otrzymuje mailem informację o nazwie firmy wraz z numerem listu przewozowego.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą państwo poinformować nas:   

Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D, kod pocztowy 01-457, lub mailowo na info@sanchobag.pl, tel. +48 794-449-636 lub (22) 254-75-93

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jak podany niżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jak podany niżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Jeżeli korzystasz z prawa do odstąpienia i wybierasz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 PLN za 1 standartową paczkę.

Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego.

Ważne:

- Będziemy bardzo wdzięczni za zwrot towaru nie noszącego żadnych śladów użytkowania i starannie zapakowany aby uniknąć uszkodzenia w transporcie.
- Prosimy w miarę możliwości o dołączenie paragonu lub faktury – ułatwi nam to obsługę zwrotu lub wymiany.

 

Pliki do pobrania i wydruku znajdziesz w zakładce Odstąpienia od umowy za adresem https://sanchobag.pl/odstapienie-od-umowy/

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Sanchobag Sp. z o. o., ul. Władysława Przanowskiego 83 D, 01-457, Warszawa.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sanchobag.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Sanchobag Sp. z o. o jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. Sanchobag Sp. z o. o jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów. Udzielana przez nas gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu).

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sanchobag Sp. z o. o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@sanchobag.pl

3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI " Pufa kostka z rabatem -30%"

 1. 1. Organizatorami akcji promocyjnej " Pufa kostka -30%" Sanchobag Sp. z o. o z siedzibą Warszawie, przy ul. Władysława Przanowskiego 83 D kod pocztowy 01-457, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00006444402, o kapitale zakładowym 5 000 zł., NIP 527-278-4656, REGON 36740151
 2. 2. Akcja Promocyjna " Pufa kostka z rabatem -30%" zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach 19.03.2019 – 31.03.2019, z zastrzeżeniem punktu 1. i 8. Warunki i zasady udziału w promocji.
 3. 3. Promocja obowiązuje w salonach SANCHOBAG na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I na stronie internetowej https://sanchobag.pl/
 4. 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego[1].
 
 
Warunki i zasady udziału w promocji
 1. 1. Czas trwania promocji obejmuje okres 19.03.2019 r. – 31.12.2019 r.
 2. 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu dowolnej pufy z katalogu w cenie od 99 PLN, spośród puf przeznaczonych do sprzedaży, dostępnego w danym sklepie, ma możliwość zakupu pufy kostki, w dowolnej, dostępnej tkaninie z rabatem -30%.
 3. 3. Udzielony rabat z tytułu Promocji "Pufa kostka z rabatem -30%" nie łączy się z, innymi promocjami oraz innymi rabatami, jakie mogą być udzielane w SANCHOBAG i na stronie internetowej https://sanchobag.pl/.
 4. 4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu. Chęć skorzystania z rabatu należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania Promocji.
 5. 5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 30% na pufę kostkę z dowolnej tkaniny, która jest dostępna w ofercie, przy zakupie jednej dowolnej pufy o wartości nie mniej jak 99 PLN.
 6. 6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że przy każdych zakupach w SANCHOBAG i na stronie internetowej https://sanchobag.pl/ dokona zakupu przynajmniej 1 pufy o wartości nie mniej jak 99 PLN, nie dotyczy zakupów określonych w punkcie 8. Warunki i zasady udziału w promocji.
 7. 7. SANCHOBAG w Promocji "Pufa kostka z rabatem -30%" dopuszczają możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulamin Wymiany i Zwrotów dostępnego w zakładce ZWROTY pod adresem https://sanchobag.pl/zwroty/. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, SANCHOBAG zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. 8. Promocja -30% na pufę kostkę nie dotyczy zakupów puf, w sklepie internetowym https://sanchobag.pl/ poniższych produktów:
 9. - Booble Boom
 10. - Yogi boo
 11. - Puf lamzak Tron
 12. - Puf lamzak Shad
 13. - Puf lamzak Stan
 14. - Puf lamzak Stan s
 15. - Puf lamzak Stan Double
 16. - Biurko loft
 17. - Pokrowce na pufa sako
 18. - Pokrowce na pufy Angry Birds
 19. - Pokrowce na pufy pilki
 20. - Pokrowce na pufy Minionek
 21. - Pokrowce na pufy fotele Ferrari
 22. - Pokrowce na pufa Ibiza
 23. -Pokrowce na poduchy do siedzenia
 24. - Pokrowce na Booble Boom
 25. - Pokrowce na Fotel pufa - Dzik
 26. - Pokrowce na Sofa Almego
 27. - Pokrowce na Fotel sako Tron
 28. - Pokrowce na Puff Komfort 
 29. - Pokrowce na Komfort Skora+Welur
 30. - Pokrowce na Pufa Piramida
 31. - Pokrowce na Sanchobag BIG
 32. - Pokrowce na Pufa Pieniek
 33. - Pokrowce na pufa Kostka
 34. - Pokrowce na pufa Beczka
 35. - Pokrowce na pufa Prostokatna
 36. - Pokrowce na pufa Hulk
 37. - Granulat styropianowy
 38. Fotel SanchoBob
 39. Fotel SanchoBob Grey
 40. Fotel SanchoBob Blue
 41. 9. Jeśli masz pytania dotyczące promocji, napisz na adres info@sanchobag.pl, lub zadzwoń +48 794-449-636 lub (22) 254-75-93

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sanchobag Sp. z o. o a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

[1] Art. 221 Kodeksu cywilnego - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową